Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami bhp

Pobierz

Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracownika z treścią obowiązującego w zakładzie regulaminu pracy, przed rozpoczęciem przez niego pracy.Przykład Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy oraz zasadami BHP, którym można się wzorować przy pisaniu oświadczenia do podpisu przez pracownika.. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i .W myśl bowiem art. 237[4] § 3 k.p. pracownik obowiązany jest poświadczyć na piśmie fakt zapoznania się z przepisami i zasadami bhp.. Pracodawcy mają obowiązek przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a co za tym idzie, muszą szkolić pracowników w tym zakresie.Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z przepisami i zasadami bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.. W świetle przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn.. .Każdy nowo zatrudniony musi wypełnić oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami BHP po odbyciu stosownego szkolenia.. W myśl art. 237 4 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.. Noty .. Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami BHP Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi u pracodawcy …………….………………… …………….……………………………….……………………………….………………….Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się..

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu sie z przepisami bhp.

Niektóre wzory dokumentów są ściśle określone w aktach prawnych.. Funkcje .. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA.. Przejść do modułu Umowy, zaznaczyć umowę, rozwinąć górne menu Operacje, kliknąć Drukuj i wybrać Inne dokumenty.. Podstawa prawna - art. 1043 § 2 K.p., § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych zeOświadczenie pracownika o zapoznaniu się.. Poniżej dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami BHP Niniejszym oświadczam że w związku z podjęciem pracy w: …………… na stanowisku: …………… zostałem przeszkolony i zapoznałem się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej, wraz z posługiwaniem się gaśnicami przeciwpożarowymi oraz sprzętem ochrony osobistej (indywidualnej).zakresem informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa lub tajemnicą służbową, dotyczących mojego stanowiska pracy, ponadto oświadczam, że zostałem przeszkolony i zapoznałem się z przepisami i zasadami bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.Niektóre z tych dokumentów można przed wydrukiem edytować.. .Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy to dokument, w którym pracownik potwierdza na piśmie, że zapoznał się z wewnątrzzakładowymi przepisami..

Oswiadczenie pracownika o zapoznaniu sie z przepisami bhp.doc.

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z bhp - wzór - Oficyna FK Z nami przepisy są po Twojej stronieWzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy, który udostępniamy do pobrania, ma konstrukcję zgodną z obowiązującymi normami i zawiera wszystkie potrzebne informacje.. 2.BHP: Karta szkolenia wstępnego a oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami i zasadami bhp Obowiązek zaznajomienia pracownika z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy ma charakter bezwzględny i wynika wprost z obowiązujących przepisów prawnych (art. 237 4 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.zakresem informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa lub tajemnicą służbową, dotyczących mojego stanowiska pracy, ponadto oświadczam, że zostałem przeszkolony i zapoznałem się z przepisami i zasadami bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, (podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej) (podpis pracownika)Wyświetlane: Pracownicy służby bhp w codziennej pracy wypełniają wiele różnych dokumentów.. z o.o. Other titles: Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami bhpzapoznanie z przepisami bhp (oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami BHP) - zobacz przykład dokumenty związane z tajemnicą służbową (oświadczenie dotyczące tajemnicy służbowej) - zobacz przykładOświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie..

z przepisami bhp.

.Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi, zasadami BHP i zakresem informacji objętych tajemnicą.. Przydatne linki.Oświadczenie pracownika o zapoznaniu z przepisami bhp - wzór Dodano: 1 stycznia 2014 Pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na .. (dane pracownika) (miejscowość i data) Niniejszym oświadczam, że w związku z podjęciem zatrudnienia w .. zm.) - dalej r.s.b.h.p., podpisanie przez pracownika karty szkolenia wstępnego stanowi nie tylko poświadczenie odbycia instruktażu w zakresie bhp, ale także .Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami bhp Author: borkowski_j Last modified by: AWF - Paulina Kubiak Created Date: 9/24/2015 11:41:00 AM Company: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp.. (oznaczenie pracownika) (miejscowość i data) Niniejszym potwierdzam, że przed rozpoczęciem pracy w .. Są i takie dokumenty, które nie mają ściśle określonego wzoru, a akty prawne jedynie wymieniają co taki dokument powinien zawierać.Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP..

z przepisami bhp (dane pracownika) (miejscowość i data) .

O ZAPOZNANIU SIĘ Z PRZEPISAMI ZAKŁADOWYMI, ZASADAMI BHP I ZAKRESEM INFORMACJI OBJĘTYCH TAJEMNICĄ.. Podstawa prawna - art. 1043 § 2 K.p., § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych zeOświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami BHP Niniejszym oświadczam że w związku z podjęciem pracy w: …………… na stanowisku:…………… zostałem przeszkolony i zapoznałem się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej, wraz z posługiwaniem się gaśnicami przeciwpożarowymi oraz sprzętem ochrony osobistej (indywidualnej).Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się pracownika z treścią przepisów bhp i odbyciu przeszkolenia (miejscowość , data) (pracodawca) Oświadczam, iż - w dniu zapoznałem się z treścią przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Kodeksie pracy, układzie zbiorowym pracy oraz regulaminie pracy.Pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewnętrznymi u pracodawcy oraz przepisami bhp.Oraz oświadczenie o wymaganych kwalifikacjach i umiejętnościach niezbędnych do świadczenia pracy na powierzonym stanowisku.Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z przepisami i zasadami bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.. W dokumencie muszą się znaleźć oprócz treści oświadczenia także dane pracownika i pracodawcy oraz data i miejsce podpisania dokumentu.Title: Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami bhp Author: ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim Created Date: 11/19/2015 9:14:56 AMOŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ PRZEPISÓW BHP I ODBYCIU PRZESZKOLENIA Oświadczam, że w związku z podjęciem pracy w .. ( oznaczenie pracodawcy)Oświadczenie pracownika o zapoznaniu sie z przepisami bhp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt