Faktura korygująca nazwę nabywcy

Pobierz

Zatem to czy nabywca może w określonej sytuacji wystawić notę zależy od tego, jakie dane są do skorygowania.VAT: jak skorygować błędne dane nabywcy na fakturze.. Wystawia się ją w przypadku błędów na fakturze pierwotnej , które dotyczą rozliczeń rachunkowych i podatkowych , jak np.: udzielenie rabatu kupującemu już po wystawieniu faktury pierwotnej, zwrot zaliczki, podwyższenie ceny, wszelkie błędy w cenie, kwocie podatku itp.W takiej sytuacji sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej z właściwą nazwą nabywcy, a nie faktury korygującej "do zera".Między notą korygującą, a fakturą korygującą jest zasadnicza różnica.. Faktura, w której występują błędy jedynie w nazwie nabywcy (NIP oraz adres są prawidłowe) pozwala przedsiębiorcy odliczyć VAT.. W sytuacji gdy faktura korygująca została wystawiona już po złożeniu informacji JPK_VAT, a w przesłanym JPK_VAT sprzedawca wykazał błędne dane nabywcy wynikające z wystawionej faktury pierwotnej .Z faktury bowiem jasno wynika, kto nabył towar - znajduje się tam pełna nazwa podatnika.. określone w art. 106e ust.. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;Z powołanych przepisów wynika, że w sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą..

Faktura korygująca dane formalne a JPK.

Organy podatkowe uznają, że możliwe jest anulowanie dokumentu sprzedaży wysłanego do kontrahenta i następnie zwróconego przez niego.Fakturę korygującą dane formalne wystawia się w sytuacji kiedy błąd na fakturze pierwotnej nie ma wpływu na rozliczenie podatku VAT (np.: jest to literówka w nazwie firmy, czy błąd w numerze NIP) i dotyczy następujących elementów: data wystawienia.. Skorygowanie faktury przez sprzedawcę nie powinno polegać na jej "wyzerowaniu", lecz na zastąpieniu błędnych danych danymi poprawnymi.. Następnie sprzedawca jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą, chyba że wcześniej otrzymał notę .Taką fakturę korygującą należy wystawić korzystając z naszego szablonu Faktura korygująca dane formalne.. W przypadku gdy błędna nazwa budzi wątpliwości co do tożsamości nabywcy, błąd może skorygować zarówno sprzedawca, wystawiając fakturę korygującą, jak i sam nabywca, wystawiając notę korygującą.. Do takich sytuacji należą: podwyższenie ceny lub stwierdzenie, że w cenie (bądź kwocie podatku, stawce, jakiejkolwiek pozycji faktury) była pomyłka.W odpowiedzi na to pytanie można przeczytać, że jeżeli błąd występuje jedynie w nazwie kontrahenta (NIP oraz adres są prawidłowe) nabywca powinien wystawić notę korygującą nieprawidłową nazwę i przekazać ją do akceptacji odbiorcy, chyba że otrzyma fakturę korygującą..

Nota korygująca a faktura korygująca.

Jeżeli NIP oraz adres nabywcy są prawidłowe, przedsiębiorca jest zobowiązany do wykazania dokumentu w swojej ewidencji oraz informacji JPK_VAT.faktura VAT pierwotna z błędną nazwą nabywcy powinna być ujęta z kwotami w wartości ujemnej (pod numerem faktury pierwotnej), faktura korygująca z prawidłowymi danymi nabywcy podana w wartości faktycznej transakcji (pod numerem faktury VAT korygującej).. Tylko w przypadku korygowania danych: nazwa towaru/usługi, symbol PKWiU oraz jednostka miary można wystawić fakturę korygującą na dane formalne bezpośrednio w serwisie- po zalogowaniu się na konto.Fakturę określoną jako nota korygująca może wystawić nabywca towaru lub usługi, w przypadku gdy otrzymał fakturę lub fakturę korygująca zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji, wiążącej się w szczególności: - ze sprzedawcą, np. pomyłki w numerze identyfikacji podatkowej, - z nabywcą, np. pomyłki w numerze identyfikacji podatkowej,Wtedy faktura korygująca powinna dodatkowo zawierać okres czasu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka cen a jednocześnie nie musi zawierać nazwy, rodzaju towaru, usługi (objętych korektą) oraz numeru NIP nabywcy i daty sprzedaży (otrzymania zaliczki)..

Na fakturze korygującej powinny być wskazane prawidłowe dane nabywcy.

numer faktury.. Nota korygująca nie może zmierzać do wystawienia faktur VAT (czy faktur VAT korygujących, duplikatów) na zupełnie innego nabywcę - potwierdził WSA w Poznaniu.Wtedy faktura korygująca powinna dodatkowo zawierać okres czasu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka cen a jednocześnie nie musi zawierać nazwy, rodzaju towaru, usługi (objętych korektą) oraz numeru NIP nabywcy i daty sprzedaży (otrzymania zaliczki).. 4a lub 4c (czyli zmniejszającą wartość podatku wynikającą z faktury pierwotnej), jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał.Faktura korygująca Osobą upoważnioną do wystawienia faktury korygującej jest tylko sprzedawca danego towaru/usługi.. Błąd w nazwie nabywcy nie ma bowiem wpływu na obowiązek rozliczenia podatku z tytułu zrealizowanej transakcji.. Faktura korygująca tylko w odniesieniu do faktury pierwotnejPrzy całkowitej zmianie danych nabywcy konieczna faktura korygująca.. 1 ustawy o VAT mówi, że faktura korygująca może zostać wystawiona, jeżeli po wystawieniu faktury miały miejsce ściśle określone zdarzenia.. Zgodnie z art. 106j ust.. Należy jednak podkreślić, że wystawienie noty korygującej nie może prowadzić do zmiany podmiotu umowy sprzedaży.Wtedy to możliwe jest wystawienie wyłącznie faktury korygującej..

Należy zatem dokonać korekty błędnej nazwy nabywcy, wystawiając notę korygującą.

Szczegóły - w uzasadnieniu.. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wystawiania faktur, do wystawienia noty korygującej uprawniony jest odbiorca faktury zawierającej pomyłki, dotyczące błędów m.in. w: imieniu i nazwisku lub nazwie podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresach,Zgodnie z ustawą o VAT za pomocą noty korygującej można poprawić m.in.: datę wystawienia faktury, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy, NIP sprzedawcy i nabywcy, nazwa towaru lub usługi, sposób zapłaty.. 2 pkt 3 lit. b ustawy o VAT faktura .Dostawca jest zobowiązany wykazać w ewidencji oraz informacji JPK_VAT fakturę z błędną nazwą nabywcy.. imiona i nazwiska lub nazwy nabywcy bądź sprzedawcy oraz ich adresy.Korekta nazwy towaru na fakturze Czy można skorygować nazwę towaru na fakturze?. 1 pkt 5 ustawy o VAT , a sposób jej sporządzenia zależy od tego jaki podmiot otrzymał błędnie sporządzony dokument.Nota korygująca służy do korekty błędów dotyczących danych nabywcy wskazanego w wystawionej fakturze , jednak nie w sytuacji, gdy faktycznym nabywcą jest inny podmiot.. W przypadku kiedy została wystawiona na rzecz niewłaściwego odbiorcy musi zostać skorygowana w sposób wskazany w art. 106j ust.. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT wyłącznie fakturą korygującą zmienia się 8) miarę i ilość, 9) cenę jednostkową, 10) kwoty rabatu, 11) wartość, 12) stawkę podatku, 13) sumę netto, 14) kwotę podatku, 15) kwotę brutto.. Fakturą można skorygować właściwie dowolne dane, a notą tylko określone.. Notę korygującą ma prawo wystawić faktyczny nabywca, a podmiot błędnie ujęty w fakturze nabywcą nie jest.. Dokument wraz z towarem trafił do właściwego odbiorcy a więc tego, który figurował na fakturze.. Faktura korygująca tylko w odniesieniu do faktury pierwotnejFaktura wystawiona została na niewłaściwego odbiorcę, rachunkowo była bez zarzutu.. Następnie uzupełniamy numer faktury korygowanej (dokument, do którego wystawiana jest korekta na dane formalne) i dzień jej wystawienia.wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA"; numer kolejny oraz data jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust.. Prawidłowo wystawiona faktura stanowi dokument uprawniający nabywcę do odliczenia wykazanej w niej kwoty VAT.Jeżeli jednak dochodzi do całkowitej zmiany podmiotu, jedynym słusznym rozwiązaniem jest wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej.. Powinna ona zawierać jedynie poprawne dane nabywcy.dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust.. Zgodnie z art. 106e ust.. 1 pkt 1-6: data wystawienia; numer faktury w ramach stosowanej serii numeracji; imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy nabywcy i sprzedawcy;Art. 106j ust.. 2 ustawy o VAT faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA"; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca.. UZASADNIENIE.. W świetle art. 106j ust.. Faktura, gdzie wystąpiły błędy wyłącznie w nazwie nabywcy, nadal może stanowić podstawę do odliczenia VAT.. 1 pkt 4, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury - podatnik wystawia fakturę korygującą.. Księgowość Internetowa - 30 dni za darmoInstrukcja wystawienia faktury korygującej na dane formalne: W pierwszej kolejności wpisujemy numer faktury korygującej (zgodnie z stosowanym w działalności formatem numeracji).. Aby skorygować taką fakturę sprzedający musi wystawić fakturę korygującą"Zgodnie z tym przepisem jeżeli nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust.. Nabywca poinformował o tej pomyłce sprzedawcę, zwracając się o wystawienie faktury korygującej.. Dodano: 8 kwietnia 2016..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt