Ewidencja ilościową energii elektrycznej wzór

Pobierz

1, na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych u nabywcy końcowego lub podmiotu zużywającego energię, a w przypadku braku urządzeń pomiarowych - na podstawie współczynnikowo określonego poziomu poboru energii przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podatnika.Prowadzona ewidencja ilościowa energii elektrycznej zawiera dane niezbędne do określenia w okresach miesięcznych: ilości zakupionej energii elektrycznej w MWh, ilości energii elektrycznej dostarczonej nabywcom końcowym, ilości energii elektrycznej dostarczonej podmiotom niebędącym nabywcami końcowymi, terminów płatności,nia ilości energii elektrycznej oraz wymagania, które powinny spełnić urządzenia pomiarowe służące do ewidencjonowania "wyrobów akcyzowych" przedstawione w art. 138h, a miano-wicie: 1.. 1 pkt 2 upa, podmiot zużywający energię elektryczną, co do zasady, ma obowiązek prowadzić ewidencję ilościową energii elektrycznej.. Ewidencja ta powinna zawierać dane niezbędne do określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0 .Należy dodatkowo wspomnieć, iż jednocześnie jak wynika z art. 138h ust.. 1 pkt 2 ustawy nakłada na podatnika zużywającego energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust.. 1 pkt 1-3 prowadzą ewidencję, o której mowa w ust.. 1 ustawy o podatku akcyzowym).ilości energii elektrycznej dostarczonej nabywcom końcowym wynikające z faktur, ujmowane w ewidencji zgodnie z datą sprzedaży wykazaną w fakturze; szacunkowe ilości przepływów energii elektrycznej skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego, powodujące obowiązek zapłaty wpłat miesięcznych, ujmowane w ewidencji miesiąca;Art. 138h..

Ewidencja ilościowa energii elektrycznej.

Ewidencję prowadzi się w sposób ciągły, umożliwiający określenie danych, o których mowa w art. 91 ust.. Ewidencję ilościową energii elektrycznej prowadzą: 1) podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu; 2) podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust.. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.. 2, który wskazuje, że obowiązek prowadzenia ewidencji energii elektrycznej nie dotyczy podmiotów, które wytwarzają energię elektryczną z generatorów o mocy nieprzekraczającej 1MW i "(…) która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem, że od wyrobów .Obecnie obowiązujące (od 1.04.2018 r.) rozporządzenie w sprawie ewidencji akcyzowych nadało nowe brzmienie § 40 (ewidencja suszu tytoniowego) oraz złącznikom 10 - 12 (wzory ewidencji dotyczących znaków akcyzy), a także wprowadziło okres przejściowy dla ewidencji podatkowych znaków akcyzy prowadzonych zgodnie ze wzorami obowiązującymi do 31.03.2018 r. trwający nie dłużej niż do 31.12.2018 r.Jak prowadzić ewidencję ilościową energii elektrycznej.. Ewidencję ilościową energii elektrycznej prowadzą: 1) podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu; 2) podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 przedmiot opodatkowania w .1..

W ewidencji: 1) łączna ilość energii elektrycznej, o której mowa w art. 91 ust.

1 pkt 2 ustawy nakłada na podatnika zużywającego energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust.. Większość ludzi, poza dużymi firmami prowadzi ją w wersji papierowej.. Ewidencja ta powinna zawierać dane niezbędne do określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0,001 MWh, łącznej ilości m.in. energii elektrycznej wyprodukowanej oraz energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne.Najważniejsze wzory fizyczne oraz podsumowanie działu praca, moc, energia: praca mechaniczna, wzór na prace, moc, energia kinetyczna, energia potencjalna grawitacji.1.. Ewidencję ilościową energii elektrycznej prowadzą: .. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.Do prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138l ustawy, mogą być stosowane wzory określone odpowiednio w załącznikach nr 10 i 11 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2017 r. poz. 390), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.Podmioty określone w ust..

Chodzi o ewidencję energii elektrycznej, o której mowa w art. 138h ust.

5;INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.. 3 pkt 2 ustawy, wynikająca z faktur, ujmowana jest zgodnie z datą sprzedaży .Jak prowadzić ewidencję ilościową energii elektrycznej Firmy energetyczne zobowiązane do prowadzenia ewidencji ilościowej prądu powinny dbać o to, żeby wykaz zawierał wszystkie wymagane .W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zapisy w ewidencji energii elektrycznej dotyczącej dokupionej i zużytej energii (w przypadku konieczności ich ujmowania w ewidencji, gdy Wnioskodawca nie będzie mogł być w żadnym zakresie odbiorcą końcowym) mogą być dokonywane na podstawie ilości kWh wykazywanych w otrzymanej fakturze za energię elektryczną dokupioną na potrzeby zużycia przez 108 punktów odbiorczych, gdyż jest to najbardziej rzetelne źródło .ilości energii elektrycznej dostarczonej nabywcom końcowym wynikające z faktur, ujmowane w ewidencji zgodnie z datą sprzedaży wykazaną w fakturze; szacunkowe ilości przepływów energii elektrycznej skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego, powodujące obowiązek zapłaty wpłat miesięcznych, ujmowane w ewidencji miesiąca;ewidencji energii elektrycznej przez wytwórców produkujących energię w instalacjach, w których moc generatorów nie przekracza 1 MW, korzystających ze zwolnienia od podatku akcyzowego wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. Propozycja zmiany;- W specjalnym dokumencie wpisuje się ewidencję wyprodukowaną i sprzedaną energię..

1 pkt 3 i 4 ustawy, obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej.

3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą".. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w .Program Comotel AKCYZA - EE generuje ewidencję energii elektrycznej.. Musi być ona oplombowana przez urząd skarbowy.Ewidencja prądu.. 1 pkt 3 i 4; 3)Zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym, podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu zobowiązany jest prowadzić ewidencję ilościową energii elektrycznej.. Firmy energetyczne zobowiązane do prowadzenia ewidencji ilościowej prądu powinny dbać o to, żeby wykaz zawierał wszystkie wymagane dane.. Ewidencję ilościową energii elektrycznej prowadzą: 1) podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu; 2) podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 przedmiot opodatkowania w przypadku energii elektrycznej ust.. Ewidencję ilościową energii elektrycznej prowadzą: 1) podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu; 2) podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust.. 1 pkt 3 i 4; 3) podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust.. Braki w tym zakresie mogą powodować odpowiedzialność za nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych.Ewidencję prowadzi się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych u nabywcy końcowego lub podmiotu zużywającego energię, a w przypadku braku urządzeń pomiarowych - na podstawie współczynnikowo określonego poziomu poboru energii przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podatnika (art. 91 ust.. 1 ustawy o podatku akcyzowym.. Z przepisu wynika, że powinna ona zawierać m.in. dane niezbędne do określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0,001 megawatogodziny, łącznej ilości prądu zużytego na własne potrzeby.Jednak problematyka interpretowania przepisów dotyczy w szczególności artykułu 138h ust.. 1 pkt 3 i 4 ustawy, obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt