Indywidualny plan pracy zajęć korekcyjnokompensacyjnych

Pobierz

Program zakłada diagnozę ucznia, usprawnianie działalności .Plan pracy zajęć korekcyjno - kompensacyjnych- "Ortograffiti" w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Suchowoli Prowadzący : mgr Bożena Staranowicz- terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog Zajęcia "Ortograffiti" realizuje się w wymiarze 1 godziny tygodniowo w 6 grupach: 1.4a, 4b, 4c- 6 osób 2.. Budowanie u dziecka adekwatnej samooceny.. Opublikowano: 6 sierpnia 2017 roku.. Dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia oraz do jego tempa pracy.Ramowy plan pracy ; Święto piernika 2013 .. PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO -KOMPENSACYJNYCH DLA KLAS IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 .. Niniejszy plan pracy zgodny jest z Podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014r.. Opracowała: Marcelina Chorabik - Grześ.. (nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny) DIAGNOZA DZIECKA: Dziewczynka z upośledzieniem umysłowym w stopniu lekkim.. Czynności związane z zakończenie programu: 1.. W ramach konsultacji na bieżącoINDYWIDUALNY PLAN ZAJĘĆ KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNYCH PRZYGOTOWANY DLA UCZNIA KL. III c GIMNAZJUM, MARIUSZA S. NA ROK SZKOLNY 2008€9.. 2 Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno- kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwoju na miarę ich możliwości..

Indywidualny plan pracy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Podstawa zakwalifikowania na zajęcia (diagnoza), indywidualny program terapii, analiza postępów dziecka, wnioski, zalecenia do dalszej pracy.. Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach I-III uczęszczają dzieci z trudnościami w nauce szkolnej.Za pomocą środków dydaktycznych i wychowawczych stopniowo eliminowane są niepowodzenia szkolne oraz ich ujemne konsekwencje.. Cele główne i cele szczegółowe zajęć korekcyjno-wyrównawczych z edukacji matematycznej 3.. Cele szczegółowe: stymulowanie ogólnego rozwoju uczniaPlan pracy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla ucznia z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej.Plan pracy na zajęciach terapii pedagogicznej (zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych) Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości..

Uwagi końcowe 8 ...(indywidualny plan pracy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych).

Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim autor: Magdalena Przyborek-Pawełek kategoria: plany pracy.. Obserwacje prowadzącej zajęcia oraz indywidualny arkusz postępów ucznia wskażą jak pracować z uczniami w następnym roku, opierając się o nowe pomysły i doświadczenia.. Uwagi dotyczące treści programowych 5.. Stosowanie się do zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, zawartychINDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ.. Kurzawska Aneta nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Plan pracy terapeutycznej na rok szkolny 2018/2019 Przykładowe ćwiczenia wykorzystywane na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych 1.. Zrealizowanie planu zajęć będzie uzależnione od tempa pracy uczniów oraz ich możliwości .PRACA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA • pliki użytkownika renata.misia przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.doc, Plan pracy korekcyjno kompensacyjnej z dziećmi 4 l.(1).docWaszkiewicz A., Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych, Jastrząb J., Usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych dzieci dyslektycznych, Jastrząb J., Gry i zabawy w terapii pedagogicznej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, Warszawa 2002.- obserwacja zajęć korekcyjno-wyrównawczych przez rodziców (zajęcia otwarte) w uzgodnionych terminach, w miarę możliwości..

5a- 6 osóbProgram zajęć korekcyjno-kompensacyjnych .

dziecka do prowadzącego zajęcia.. Cele główne: Pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności.. Plan został ułożony w oparciu o opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kłobucku oraz obserwację kierowaną dziecka, jego wytwory pracy, analizę zeszytów i dokumentację zgromadzoną przez wychowawcę i pedagoga szkolnego.Plan pracy terapeutycznej na rok szkolny 2018/2019 Przykładowe ćwiczenia wykorzystywane na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych.. z zasadami prowadzenia terapii pedagogicznej.. Współpraca z nau-czycielami uczącymi dziecko w klasie w celu ujednolicenia metod i wymagań oraz stworze-nia indywidualnego planu pracy z dzieckiem.. Ćwiczenia buzi i jezyka; Ćwiczenia oddechowe; .. Porażenie kończyn dolnych obustronne (porusza się na wózku).pracy na zajęciach.. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas.. Wykonywane na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych ćwiczenia terapeutyczne będą .. nie ma żadnych sprawdzianów, testów.. 3.Środki dydaktyczne: M. Jachimowska: "Scenariusze lekcji wychowawczych" "Grupa bawi się i pracuje"nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Plan pracy terapeutycznej na rok szkolny 2018/2019 Przykładowe ćwiczenia wykorzystywane na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych 1..

Opracowanie wniosków do dalszej pracy korekcyjno - kompensacyjnej.

Do najważniejszych szczegółowych celów pracy korekcyjno kompensacyjnej zaliczamy: konieczne wszechstronne ćwiczenie zaburzonych funkcji .W naszej szkole zorganizowany jest gabinet do prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych wyposażony w odpowiednie pomoce dydaktyczne.. ul. Pułanek 4; ul. Grunwaldzka 31Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych przeznaczony jest do dokumentowania pracy logopedy oraz odnotowywania zajęć przeprowadzonych z uczniem.. PLANOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU Punktem wyjścia do przedstawionych oddziaływań, a zarazem właściwego opracowania programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz kryterium oceny ich skuteczności jest: Analiza objawów zaburzeń obserwowanych w codziennej1 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.. Stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego.. Ramowy program pracy korekcyjno-wyrównawczej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki 4.. Cele ogólne: 1.Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klasy IV By Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna • Terapia pedagogiczna Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna Opublikowano: 3 kwietnia 2020 roku.zajęć, obserwowanie jakości wykonywanych ćwiczeń; analiza wytworów pracy uczniów.. Plan lekcji kL I-VIII_2021; Jadłospis.. Kontakty z rodzicami .kategoria: plany pracy.. Zajęcia odbywają się w małych grupach.. Przekazanie dziecku i rodzicom informacji do pracy własnej nad problemem Oczekiwane efekty: 1.. Nauczyciel obserwuje ucznia, jego postępy, trudności, gromadzi wytwory jego pracy, prowadzi dziennik zajęć.. KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH.. ), a opracowany jest w celu kształtowania dojrzałości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez stymulowanie i .Program indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Opracowała: Marzena Pucka Dziecko: Kasia B Wiek: 6 lat Częstotliwość spotkań: 30 razy po 30 minut Diagnoza: Charakterystyka dziecka Dziewczynka w wieku 6 lat uczęszcza do przedszkola od trzeciego roku życia, obecnie realizuje program tzw. klasy "0".. Ogólny poziom umysłowy dziecka jest w normie.Plan zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.. Przewidywane osiągnięcia uczniów 7.. Zapoznanie z literaturą przedmiotu, wymaganiami przedmiotu, wprowdzenie do przedmiotu Cel, rodzaje, zasady zajęć korekcyjno kompensacyjnych, składowe ramowego planu pracy z dzieckiem zagadnienia Suma godzin 27 Treści programowe (szczegółowy program zajęć dydaktycznych .Karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; Wsparcie psychologiczne KUL; Informacje ogólne pedagodzy; Higiena pracy umysłowej ucznia; Ćwiczenia i zabawy logopedyczne.. .Podczas każdych zajęć należy stosować naprzemiennie ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego, koordynacji wzrokowo- ruchowej, orientacji przestrzennej i w schemacie ciała, zgodnie .. Metody i techniki pracy z grupą: wykład, dyskusja, tematyczne rozmowy grupowe, psychodrama, zabawy integracyjne, zabawy edukacyjne, "burza mózgów" rysunki i inne prace plastyczne.. Warunki realizacji programu 6.. Forma pracy indywidualna, stosowanie w pracy poznawanie wielozmysłowe, wykorzystywanie programów multimedialnych, prezentacji ,Formy pracy: indywidualna, grupowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt