Ups protokół szkody pdf

Pobierz

Możesz rozpocząć procedurę reklamacyjną dla uszkodzonych lub zagubionych paczek: Zagubienie: Możesz wypełnić wniosek reklamacyjny dla paczki, jeżeli nie została dostarczona w ciągu 24 godzin od spodziewanej daty i godziny dostawy.Przed wypełnieniem wniosku sprawdź wszystkie zewnętrzne drzwi i inne miejsca, w których paczka mogła zostać .UPS.. Komplet dokumentów należy przesłać na adres: UPS Polska Sp.. Wartość zniszczonych towarów na podstawie sporządzonego protokołu wyksięgowuje się z kolumny 10 "Zakup towarów handlowych i .protokÓŁ szkody powstaŁej w lokalu z dnia ………………………….. w .Szkody łowieckie - WZORY PROTOKOŁÓW.. Wezwać kuriera kontaktując się z firmą UPS pod nr tel 22 534 08 00 3. budynku ………………….…………….. NADAWCA PRZESYŁKI 7. ul. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa Lub adres e-mail: Firma Poczta Polska:Do reklamacji należy dołączyć "Protokół na okoliczność stwierdzenia szkody" i dokument potwierdzający wartość towaru (faktura lub paragon).. Możesz dodać maksymalnie 7 zdjęć.. przesylki: Odes}ano do Nadawcy Hologram nr: Miejsce na hologram Strony I z I Która z paczek uleg&a uszkodzeniu:Do reklamacji należy również dołączyć "Protokół na okoliczność stwierdzenia szkody" i dokument potwierdzający wartość towaru (faktura lub paragon).. Nr rejestracyjny naczepy/przyczepy 9.. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (Dz. U .Title: 04 10 protokol_szkody11druk Created Date: 9/17/2015 4:48:41 PMDo reklamacji należy również dołączyć "Protokół na okoliczność stwierdzenia szkody" i dokument potwierdzający wartość towaru (faktura lub paragon)..

Rodzaj szkody.

Data dostawy/wydania 4.. Maksymalny rozmiar załącznika nie może przekroczyć 10MB.protokół szkody: Czytelny podpis/pieczęć Klienta: Na tym protokół zakończono, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: osoba, na żądanie której sporządzono protokół szkodowy, jednostka doręczająca przesyłkę: i ted wh of r To remove this notice, visit: wg.. PROTOKÓŁ STWIERDZENIA ZALANIA MIESZKANIA NR .. PRZY UL. .. Informuję że dnia .. miało miejsce zalanie mieszkania nr .. przySamochód, w którym powsta³a zg³aszana szkoda jest, nie jest ubezpieczony w innym zak³adzie ubezpieczeñ; w przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak", na podstawie przepisu art. 8241 § 2 kodeksu cywilnego, prosimy o wype³-" nienie poni¿szej tabeli: 6.. Reklamację składa się na adres siedziby UPS Polska Sp.. W przypadku przesyłek ubezpieczonych dokumentacja szkodowa kierowana jest do ubezpieczyciela za po średnictwem DHL Express.5.. Komplet dokumentów należy przesłać na adres: UPS Polska Sp.. Dokumenty do odpraw celnych UPS.. Formularz reklamacyjny .. Numer przesyłki.. [2 - braki w przesy\ce - zamoczeme [2 - porysowanie Uszkodzone polamanie stiuczenie - zabrudzenie - wypelniacz inne (jakie).. Przesłać protokół szkody oraz dokumentację fotograficzną do Anwis na adres e-mail Anwis zleca firmie UPS odbiór uszkodzonego towaru.Protokół szkody powinien zostać spisany w dniu doręczenia przesyłki..

nr 3 do regulaminu Protokół szkody sporządzony dnia ……………………………………………… wZabrze dnia .....

Komplet dokumentów należy przesłać na adres: FedEx Express Polska Sp.. Poniżej do pobrania w formie PDF dokumenty związane z szacowaniem szkód łowieckich - stan prawny na 30.01.2020 r. Protokół szacowania ostatecznego w przypadku szkody łowieckiej za którą odpowiada Skarb Państwa.Zał.. Komplet dokumentów należy przesłać na adres: FedEx Express Polska Sp.. z o.o. pod adres ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa lub siedziby lokalnych oddziałów UPS na terenie Polski lub adresy email: (reklamacja na zaginięcie i uszkodzenie), (nieterminowe doręczenie), faksem na numer: +48-22-534-08-01 orazRozpocznij składanie reklamacji.. Pole możesz .Raport szkody UPS Wersja 1 - Styczeń 2009 Str. 1 z 3 Waga paczki 6]HURNR üSDF]NL Rodzaj SU]HV\áNL Nazwa Nazwa Adres Adres Adres Adres Miasto Stan Kod pocztowy Miasto Stan Kod pocztowy Wykrycie: Lokalizacja wykrycia: Obszar wykrycia: :\SHáQLMSRQL*V]HSROD MH OLV]NRG Z\NU\ to w Dziale Operacyjnym UPS/Agenta .2.. Informacje wpisane na protokole oraz data mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu reklamacji.. z o.o. ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa Lub adres e-mail: [email protected] Firma UPS:Rodzaj szkody: - braki w przesyłce - połamanie - wgniecenie - zamoczenie - stłuczenie - przedziurawienie - porysowanie - zabrudzenie - rozdarcie - inne (jakie) Rozmiar szkody (spis z natury): Uwagi: Ilość dni, które upłynęły od doręczenia przesyłki ..

Protokół szkody dla paczek doręczanych do Odbiorców, oddziałów Meest oraz do paczkomatów Meest.

Wczytaj plik.. Nr rejestracyjny samochodu 8.. Uwagi: Data doreczeniaprotokół szkody sporządzony wg wzorca obowiązującego w PEKAES, zawierający opis braków lub uszkodzeo i opatrzony czytelnym podpisem przedstawiciela PEKAES i składającego reklamację (w przypadku naruszenia opakowania zewnętrznego) * Adres składającego reklamację:odszkodowania z szkody wyrządzone w uprawie rolnej: Data zawarcia umowy Gatunek uprawy Powierzchnia w ha Wartość odszkodowania: słownie: Sposób zapłaty:* • gotówką • przelewem Termin zapłaty:* • w dniu szacowania; • 3 dni/7dni/14 dni • 30 dni *niepotrzebne skreślićRodzaj szkody: Braki w przesylce Zamoczenie Porysowanie Potamanie St}uczenie Zabrudzenie Wgniecenie Przedziurawienie Rozdarcie Inne(jakie?. Prosimy o załączenie zdjęć przedstawiających opakowanie zewnętrzne, zabezpieczenie wewnętrzne przesyłki oraz uszkodzenie zawartości.. Jeśli Twoja sprawa dotyczy konkretnych przesyłek, koniecznie podaj ich numery.. ul. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa Lub adres e-mail: Firma Poczta Polska:Do reklamacji należy dołączyć "Protokół na okoliczność stwierdzenia szkody" i dokument potwierdzający wartość towaru (faktura lub paragon).. W przypadku szkody niejawnej - można wezwać kuriera do spisania protokołu nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od doręczenia przesyłki.Protokół szkody numer: Z dnia: Przyczyna i miejsce sporządzenia protokołu: Nr listu przewozowego: Liczba doręczonych opakowań: Data doręczenia przesyłki: Godz.: Forma zgłoszenia szkody przez poszkodowanego (np.: przy odbiorze) Czy przesyłka została przyjęta bez zastrzeżeń: Tak Nie Opakowanie zewnętrzne: Tak Nie Opis opakowania:C-113/4 wyd04 z dnia 22.09.08 PROTOKÓŁ SZKODY Strona 1 z 1 1..

Prosimy o dołączenie do protokołu zdjęć obrazujących zabezpieczenie przesyłki oraz rozmiar szkody.

Zdjęcia.. Data spisania protokołu RRRRRRRR.Reklamacje z tytułu zaistnienia szkód rzeczowych (zaginięcia, uszkodzenia, ubytki w przesyłkach) rozpatruje Dział Reklamacji DHL Express (Poland) Sp.. Protokół szkody FEDEX :protokół szkody (egzemplarz należący do poszkodowanego), dokument potwierdzający wartość szkody w zależności od jej rodzaju (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny/ kwit kasowy), oryginał kalkulacji kosztów wytworzenia produktu, sporządzany przez producenta lub rachunek za naprawę / kalkulacja kosztów naprawy / faktura .Dla szkód widocznych z zewnątrz: w dniu, w którym kurier doręczył przesyłkę.. ): Dokument dolaczony do przesylki: MM/WZ Inne: Nr dokumentu: Postanowienie dot.. Nr przesyłki 3. z o.o. ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa Lub adres e-mail: Firma UPS:Protokoły szkody Fedex i DHL Poniżej znajdują się protokoły, które trzeba nie zwłocznie wypełnić, po zauważeniu uszkodzenia paczki, w momencie dostarczenia jej przez kuriera.. Nazwisko i imię kierowcy dostarczającego przesyłkę 10.Szkoda powstała z przyczyn niezależnych od podatnika może być kosztem podatkowym, wobec tego konieczne jest odpowiednie przeksięgowanie w KPiR z datą sporządzenia protokołu zniszczenia towaru.. Informujemy, że sporządzenie protokołu szkody nie uruchamia procedury reklamacyjnej.Opis uszkodzeń / Uwagi klienta *..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt