Ug formularz podania o przyjęcie na studia

Pobierz

ZGODA na przetwarzanie danych - losy absolwentów.. Zalegalizowana/opatrzona apostille kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej zawierająca klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa lub inny dokument uznany za równoważny .podanie o przyjęcie na studia podyplomowe podanie o przyjęcie na studia wzór podanie o przyjęcie na studia doktoranckie podanie o ponowne przyjęcie na studia Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Ul. Jana Bażyńskiego 6, pok.. z dopiskiem "Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych".. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz) Życiorys (formularz) Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;- podanie o przyjęcie na studia - dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) - fotografię, oraz podać numer konta lub adres, na który można zwrócić wniesioną opłatę w przypadku nieuruchomienia studiów.. Wymagane dokumenty.. Szukaj.. Przyjęcie nastąpi w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie wymienionych dokumentów.. 1 i 2 uchwały nr 35/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2020 roku (wzór zaświadczenia w IRK).. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji kształcenia WARUNEK .własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK; ..

Odpłatność:Podanie o przyjęcie na studia.

80-309 Gdańsk.. Zarządzanie.Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych).. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK; poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Dyplom musi być opatrzony poświadczeniem w formie legalizacji lub apostille (jeżeli dokument został .1.2. na studia drugiego stopnia: a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK; b) poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitychKandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia następnego) następujące dokumenty: własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia .WYSŁAĆ NA ADRES - Wniosek o udostępnienie danych osobowych..

podanie o ponowne przyjęcie na studia.

Kserokopię dowodu osobistego.. Studia I stopnia (licencjackie) Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w dziekanacie lub poniżej); Dowód osobisty/paszport; Świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej; Trzy aktualne kolorowe zdjęcia 3,5 x 4,5 cm (legitymacyjne).. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczoną kopię dyplomu.. Informujemy, iż w systemie IRK w zakładce MOJE KONTO > ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE > SKŁADANIE DOKUMENTÓW pojawiło się podanie o przyjęcie na studia.. na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK; b) oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości (albo świadectwa dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego).1.1. na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK; b) świadectwo dojrzałości (albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego) w oryginale albo jegoWłasnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK.. Kadra: pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego oraz specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy.Podanie o przyjęcie na studia (podpisane odręcznie) wydrukowane z systemu IRK..

WNIOSEK o zwolnienie z opłat za studia.

dokumenty muszą zawierać .Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów (licząc od dnia następnego) następujące dokumenty:.. Terminy i etapy rekrutacji2.. 1.Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzone za pomocą systemu IRK.. na studia drugiego stopnia: a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK; b) oryginał, odpis lub poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lubKandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia następnego) następujące dokumenty: własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia .2.1. na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK; b) kserokopię poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza świadectwa dojrzałości/ świadectwa uprawniającego do podjęcia akademickich studiów1.1..

WNIOSEK studenta o zwrot opłat za studia.

Dzień dobry!. Złożyć w sekretariacie Instytutu Logopedii od 5 maja do 3 września 2021 r. następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych), 1 zdjęcie legitymacyjne (podpisane), życiorys/CV (podpisany), dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub .. semestralna - 1950,00zł.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia .podanie o przyjęcie na studia doktoranckie.. Opłaty: Całościowa - 3900,00zł.. Poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię świadectwa dojrzałości (albo świadectwa dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego).Załącznik nr 4 do uchwały Senatu UG nr 35/20 ze zm. - 2 - 1.2. na studia drugiego stopnia: a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK; b) poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dyplomu2.1.. na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: a) własnor ęcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK; b) kserokopi ę po świadczon ą przez Uniwersytet Gda ński lub notariusza świadectwaformularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu, jedną aktualną podpisaną fotografię (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji, potwierdzenia wpłat.. Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Prosimy je wydrukować i podpisać przed składaniem dokumentów w biurze rekrutacyjnym po zakończeniu rekrutacji.Formularz wyszukiwania.. własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych) .. zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego.Do dnia 26 września 2018 r. do kandydatów zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o miejscu i przybliżonej godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.. Dyplom ukończenia studiów w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki .Formularz wyszukiwania.. Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.Formularz wyszukiwania.. Oświadczenie o wyborze formy opłaty za kształcenie na studiach w UG.1.2.. opłata za I semestr 1950,00zł do 31 października 2021 r.WYMAGANE DOKUMENTY: podanie o przyjęcie na I rok studiów na ustalonym formularzu, kopia świadectwa dojrzałości poświadczoną przez uczelnię lub notariusza, kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej / ponadgimnazjalnej poświadczona przez uczelnię - tylko w przypadku studiów pierwszego stopnia,Dokumenty.. Dyplom ukończenia studiów wyższych; Dwa zdjęcia legitymacyjne.. Szukaj.. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzone za pomocą systemu IRK.. Czwartek, 13 czerwca 2019 11:35 | Przemysław Jawin .. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt