Oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego wzór

Pobierz

Wiarygodno ść podanych w o świadczeniu danych stwierdzam własnor ęcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialno ści karnej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego za zło żenie nierzetelnego o świadczenia dotycz ącego okoliczno ści maj ących istotne znaczenie dla udzielenia kredytu.OŚWIADCZENIE o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego Ja niżej podpisany (a) …………………………………………………………………………… (imię i nazwisko) Zamieszkały (a) ………………………………………………………………………………….. Załącznik 4.3 do Regulaminu Przyznawania Świadczeń o charakterze socjalnym dla Studentów Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej DOTYCZY WNIOSKU STUDENTA: Imiona Nazwisko 7 cyfrowy numer znajdujący się na końcu indeksu (numer ALMISTOR) Kierunek studiów OŚWIADCZENIE STUDENTA O .Download OŚWIADCZENIE o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.OoSM Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.. Wersja: 22.05.2013 | Pobrań: 752 | Obowiązuje od: 2013-05-22.Na razie nie ma opinii o produkcie.. Dotyczy studentów ubiegających się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych.. .OŚWIADCZENIE STUDENTA o prowadzeniu/nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami* Świadomy/a * odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań określonej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w art. 211 ustawy PrawoOŚWIADCZENIE STUDENTA O NIE PROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW,OPIEKUNÓW PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U..

zm.) - "Kto w celuo samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego.

(dokładny adres) Legitymujący/a się dowodem osobistym Nr., Pesel:.OŚWIADCZENIE STUDENTA O PROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z RODZICAMI Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 §1 kk) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że prowadzę wspólne gospodarstwo domowe wraz ze swoimi rodzicami:Do wspólnego gospodarstwa nie wlicza się wtedy współmałżonka Wnioskodawcy.. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (ustawa o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2017.1952 t.j.. oświadczamy, że prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe.. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, ze zm.), oświadczam, że: nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z. oświadczamy, że prowadzimy .OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U.. ZAŚWIADCZENIE O NAUCE W SZKOLE LUB NA UCZELNI WYŻSZEJ - dotyczy tylko dzieci powyżej 16 roku życia i musi być potwierdzone pieczątką szkoły.Oświadczenie O Prowadzeniu Wspólnego Gospodarstwa - ID:5de41beecad28.. zm.) - "Kto w celuOŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW / OPIEKUNÓW Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 §1 kk) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.Oświadczam, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców..

_____ _____ miejscowość, data podpis osoby składającej oświadczenieOświadczam, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

Napisz pierwszą opinię o "Oświadczenie o prowadzeniu oddzielnego gospodarstwa domowego wzór" Anuluj pisanie odpowiedzi Twój adres email nie zostanie opublikowany.OŚWIADCZENIE "MITTEILUNG" O PROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO - podpisuje wnioskodawca i partnerka w przypadku posiadania różnych adresów zameldowania w Polsce.. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (ustawa o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2016.1518 t.j.. _____ _____ miejscowość, data podpis osoby składającej oświadczenieOświadczenie składają studenci, którzy nie prowadzą z rodzicami wspólnego gospodarstwa domowego i spełniają przesłanki samodzielności finansowej lub samodzielności życiowej określone w Regulaminie oraz w związku z tym nie chcą wliczać rodziców i rodzeństwa do składu rodziny na potrzeby stypendium socjalnego.. z 1997r., Nr 88, poz.553, z późn.. ustawy.. [1] Podgląd druku Wypełnij on-line Pobierz program..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt