Umowa przekazania psa na własność

Pobierz

& Zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.. 5& Nabywca zapoznał się z zobowiązaniami zawartymi w niniejszej umowie przyjmuje je i wpłaca na konto /doUMOWA O PRZEKAZANIU ZWIERZĘCIA PSA / KOTA (*) zwana .. wpłaconą na konto Fundacji 22 2026 4644 w terminie 7 dni od przekazania zwierzęcia Fundacji §3 Z dniem podpisania umowy Zrzekający zrzeka się wszelkich praw do zwierzęcia opisanego w paragrafie 1 powyżej na rzecz Fundacji Mikropsy i przenosi własność .Umowa adopcji psa to dokument, który reguluje przejście własności psa, z dotychczasowego właściciela, na Adoptującego.. & W sprawach nie unormowanych powyższą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.. Strony: 1. Osoba bezpłatnie oddająca niżej opisanego psa, zwana dalej Wydającym.. Hodowca/sprzedający * oświadcza, że będący przedmiotem niniejszej umowy pies jest po kontroli miotu , odrobaczeniu i szczepieniach (w/g Książeczki Zdrowia Psa) wyposażony w metrykę lub rodowód i książeczkę zdrowia, jest zdrowy, w dobrejW związku z podpisaniem umowy adopcyjnej dotyczącej przekazania psa na własność osobie fizycznej, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości, że: 1.. UMOWA ADOPCYJNA - PRZEKAZANIE PSA NA WŁAŚNOŚĆ INNEJ OSOBY Strony umowy: 1. Osoba bezpłatnie oddająca niżej opisanego psa, zwana dalej Wydającym..

Jak powinna wyglądać umowa na współwłasność psa/suki.

& Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stronHodowca bezwzględnie zabrania przekazania własności na psa osobom trzecim bez jego zgody.. 2. Osoba podejmująca się opieki nad niżej opisanym psem na niżej opisanych warunkach, zwana dalej Adoptującym.. Hodowca ma 7 (siedem) dni od momentu otrzymania informacji o zamiarze przeniesienia własności Psa na skorzystanie z prawa pierwokupu:zwany w dalszej części umowy psem.. 1 niniejszej umowy.. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z warunków umowy przekazania, pies przechodzi z powrotem na własność Opiekuna pierwszego bez dodatkowych oświadczeń woli, a Opiekun zobowiązuje się do bezzwłocznego wydania psa Opiekunowi pierwszemu.. 1 § 1 niniejszej umowy i nie będzie zgłaszał w stosunku do Hotelu żadnych roszczeń.. 2. Osoba podejmująca się opieki nad niżej opisanym psem na niżej opisanych warunkach, zwana dalej Adoptującym.. W przypadku sprzedaży wówczas wymienionego w ust.. 2. Osoba podejmująca się opieki nad niżej opisanym psem, zwana dalej Przejmującym.. 1 psa/suki*, przekazania go/jej doMając na względzie powyższe, Strony umowy uzgadniają, co następuje: Fundacja oświadcza, że przekazuje bezpłatnie na własność Obdarowanego przeszkolonego psa przewodnika: ..

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Strony: 1. Osoba bezpłatnie oddająca niżej opisanego psa, zwana dalej Wydającym.. Strony ustalają karę umowną za niedotrzymanie któregokolwiek z warunkówNatychmiastowemu zwrotowi dwukrotności zadatku przypadku nie dotrzymania warunków umowy.. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisyHodowca nie ponosi odpowiedzialności za wady i choroby psa nabyte po sprzedaży.. Hodowca/sprzedający * oświadcza, że będący przedmiotem niniejszej umowy pies jest po kontroli miotu , odrobaczeniu i szczepieniach (w/g Książeczki Zdrowia Psa) wyposażony w metrykę lub rodowód i książeczkę zdrowia, jest zdrowy, w dobrej kondycji, stanowi jego własność lub pochodzi z jego hodowliwłasności psa na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.. Nabywca powinien wykonać powyższy obowiązek na co najmniej 7 (siedem) dni przed zawarciem umowy, o której mowa w niniejszym punkcie.. Na czym polega i jakie czyni zobowiązania na współwłaścicieli psów rasowcyh lub suki z rodowodem.. Dane psa:UMOWA PRZJĘCIA PSA Dotyczy: Przekazania psa na w ręce innej osoby .. Wzór umowy.1.. 2.Hodowca wydaje zdrowego psa spełniającego warunki opisane w punkcie 1 i kwituje odbiór całej W przypadku sytuacji losowych uniemożliwiającym sprawowania dalszej opięki kupującego nad psem1.Hodowca oświadcza, że będący przedmiotem niniejszej umowy pies jest po odrobaczaniu i szczepieniach (w/g Książeczki Zdrowia Psa) wyposażony w metrykę lub rodowód i Książeczkę Zdrowia Psa..

Sporządzenia przy odbiorze psa umowy przekazania psa gwarantującą ,że pies jest zdrowy i pozbawiony wad fizycznych.

W sytuacjach, o których mowa w § 5 ust.. 4 niniejszej umowy, Powierzający zrzeka się na rzecz "BAGIRY" wszelkich praw do psa/suki*, o którym/rej mowa w § 1 ust.. Dotychczasowy właściciel to np. jednostka (tzw. osoba fizyczna), schronisko, stowarzyszenie, fundacja, która ma za zadanie opiekę nad zwierzętami itd.. Dane psa: płeć: imię: rasa: chip: tatuaż: rodowód: wiek/data urodzenia: maść: kolor oczu:1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt