Protokół odbioru prac wykonawcy w pp czyste powietrze wersja 2

Pobierz

Beneficjent składa wniosek o rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac.. Informacje ogólne o programie; Bardziej szczegółowoWypłata środków w ramach programu Czyste Powietrze następuje po zrealizowaniu przez beneficjenta całości lub części zadań określonych w umowie zawartej z WFOŚiGW w Gdańsku.. Wytyczne kwalifikowalności : 4.. Oświadczam, że cały zakres rzeczowy prac objęty niniejszym protokołem dotyczy budynku/lokalu mieszkalnego, w którym realizowane jest przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem w ramach ProgramuProtokół odbioru prac wykonawcy w PP zyste Powietrze wersja 2 1 Protokół odbioru prac wykonawcy w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze A.DANE OGÓLNE Numer umowy o dofinansowanie/numer wniosku o dofinansowanie 202220203651 Data i miejsce sporządzenia protokołu 14.01.2021 r. Ligota Niska Termin wykonania pracProtokół odbioru prac wykonawcy w PP Czyste Powietrze .. Wykonawca dokonuje odbioru robót pod względem technicznym i stwierdza, że objęte protokołem roboty branżowe zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę.. Oświadczam, że informacje zawarte w protokole odbioru prac, są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.. Po pierwsze należy pamiętać, by data na dokumencie była tożsama z datą na fakturze.. Plan prezentacji PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE W LICZBACH 1..

Protokół odbioru prac wykonawcy w PP zyste Powietrze wersja 2 4 3.

umową, dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.. Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w .Jak wypełnić protokół odbioru robót wykonawcy?. Jak policzyć dochód w PP Czyste Powietrze: 10.. Obligatoryjny w tym przypadku jest Protokół końcowyOświadczenie Wykonawcy: 1. dokumentów po oznaczeniu przezwersja 1.5/01.01.2019 2 II.. Uwaga: Protokół odbioru robót wykonawcy jest podpisywany przez beneficjenta oraz przedstawiciela wykonawcy, a w przypadku wykonywania prac siłami własnymi wypełnia go jedynie beneficjent.Protokół odbioru prac wykonawcy w PP Czyste Powietrze, Załącznik nr 2.. Zakres Prac Dokonano zakończenia następującego zakresu prac/ robót budowlanych zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym Wymiana źródła ciepła Liczba zestawów Warunek spełniony TAK/NIE/ Nie dotyczy Wartość w złwersja 1.5/01.01.2019 2 II.. Zakres Prac Dokonano zakończenia następującego zakresu prac/ robót budowlanych zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym Wymiana źródła ciepła Liczba zestawów Warunek spełniony TAK/NIE/ Nie dotyczy Wartość w złPrawidłowy wniosek o płatność i protokół odbioru Wykonawcy » Termomodernizacja..

Protokół: odbioru prac: wykonawcy: w ramach Programu .

Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" 8.. Protokół odbioru robót wykonawcy : Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r.Termin wykonania robót (wynikający z umowy z wykonawcą, jeśli taka została zawarta, lub umownego terminu).. Zakres Prac Dokonano zakończenia następującego zakresu prac/ robót budowlanych zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym Wymiana źródła ciepła Liczba zestawówStan realizacji PP Czyste powietrze i perspektywy jego wdrożenia do roku 2030 stan na dzień r. Stan realizacji PP Czyste powietrze i perspektywy jego wdrożenia do roku 2030 stan na dzień 15.03.2019r.. Jak policzyć dochód w PP Czyste Powietrze: 10.. Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji: 12.. Fakturzysta wystawił fakturę na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych, w którym był taki zapis: data robót od 3 do 11 lipca 2017 r., data protokołu 1 sierpnia 2017 r.Ważne zmiany w programie "Czyste Powietrze" - wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych .. Instrukcja do protokołu końcowego: 09. a - Załącznik nr 1 do Programu - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.. Zakres Prac Dokonano zakończenia następującego zakresu prac/ robót budowlanych zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym W przypadku, gdy prace były wykonywane przez: 1) Wykonawcę - podpisany przez Beneficjenta i Wykonawcę, 2) Beneficjenta - podpisany przez Beneficjenta..

Protokół odbioru robót wykonawcy - str. 1 .

Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda na lata 2020 -2024 : 3.. Wzór karty oceny wniosku o dofinansowanie: 08.. Do wniosku należy dołączyć dokument (y) dokonanego .Wypłata środków w ramach programu "Czyste Powietrze" następuje po zrealizowaniu przez beneficjenta całości lub części zadań określonych w umowie zawartej z WFOŚiGW w Gdańsku.. Numer umowy o dofinansowanie/numer wniosku o dofinansowanie .. Data i miejsce sporządzenia protokołu .Program Piorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15.05.2020 do 14.10.2020r.. - Czyste Powietrze.. P. riorytetowego Czyste Powietrze.. P. riorytetowego Czyste Powietrze.. Wzór protokołu odbioru końcowego: 07. b - Załącznik nr 2 do Programu - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego .b.. Załącznik do Instrukcji WoP - Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy c. wersja 21.. Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń .Komunikat dla beneficjentów PP Czyste Powietrze - POBIERZ > .. wzór protokołu odbioru prac wykonawcy - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) ..

Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy w ramach Priogramu Priorytetowego Moja Woda .

Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) 7.. Protokół z kontroli w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze" 7.. Jak wypelnić wniosek o platność w PP Czyste Powietrze: 11.. ZAŁĄCZNIK - PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT WYKONAWCY CZ. 2 .PROGRAM CZYSTE POWIETRZE -rozliczanie zadania Cześć warsztatowa (instrukcyjna): - omówienie sposobu wypełniania wniosku o płatność ( na przykładzie wzoru poprawnie wypełnionego wniosku) -omówienie sposobu wypełniania protokołu odbioru prac wykonawcy w PP Czyste PowietrzePROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT WYKONAWCY.. Protokół z kontroli w ramach programu priorytetowego .Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy: 06.. Dotyczy przyłącza oraz instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła1) Protokół odbioru robót wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do wniosku o płatność, 2) Potwierdzone przez WFOŚiGW za zgodność z oryginałem faktury, rachunki oraz inne dokumenty potwierdzające zakup materiałów4 lub usług w ramach przedsięwzięcia, Oryginały ww.. Termin odbioru: w przypadku odbioru robót wykonawcy, termin odbioru nie może być dokonany później niż data dokumentu księgowego/faktury za ich wykonanie.. Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji: 12.Instrukcja do WOP w PP Czyste Powietrze wersja 2 Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, jeżeli dokument zakupu został opłacony, wypłata dotacji następuje na rachunek bankowy Beneficjenta, w innym przypadku wypłata dotacji następuje na rachunek bankowy wykonawcy/sprzedawcy podany w fakturze lub równoważnym dokumencie księgowym.Zestawienie dokumentów księgowych - pobierz.. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz PDF Wymagana dokumentacja obowiązująca od 21.10.2020 r. Pobierz; 1. wersja 21.. 6.W przypadku braku protokołu wymienionego w pkt 23, Beneficjent oświadczył we wniosku o płatność, że prace w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej wykonał siłami własnymi.. Zobacz w .- załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) 6.. Protokół: odbioru prac: wykonawcy: w ramach Programu .. W części pierwszej protokołu opisujemy zakres prac - częściowy lub całkowity, wraz z niezbędnymi informacjami, dotyczącymi zainstalowanych urządzeń i sprzętów.4 Należy dołączyć Protokół odbioru robót wykonawcy obejmujący zakres rzeczowy objęty wnioskiem.. A.DANE OGÓLNE.. Od chwili zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze beneficjent ma 2 lata na realizację wskazanych w umowie przedsięwzięć - nie później jednak niż do 30.06.2029r.. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 21 października 2020 r. a.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt