Oświadczenie poręczyciela pup

Pobierz

strony internetowej-załącznik nr 3 (pdf, 57 KB) Pobierz: Formularz informacji_de minimis od 17.10.14 (pdf, 154 KB)Po pozytywnym rozpatrzeniu oświadczenia, przychodzi czas na podpisanie umowy z PUP oraz poręczycielem.. Każda z osób poręczających musi udokumentować dochód netto w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.. POBIERZ.. Ja niżej podpisany/a .Pobierz: Załącznik nr 1 - Oświadczenie poręczyciela (doc, 85 KB) Pobierz: Załącznik nr 2 - Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia.DOC (doc, 26 KB) Pobierz: Załącznik nr 3 - Oświadczenie wnioskodawcy o sytuacji majątkowej.DOC (doc, 43 KB) Pobierz: Załącznik nr 4 - Oświadczenie współmałżonka (doc, 82 KB)Pobierz: Oświadczenie o dochodach poręczyciela (doc, 37 KB) Pobierz: Oświadczenie VAT Fundusz Pracy (doc, 61 KB) Pobierz: Oświadczenie VAT PO WER (doc, 180 KB) Pobierz: Oświadczenie VAT WRPO (doc, 112 KB) Pobierz: Projekt umowy sprzedaży (doc, 40 KB) Pobierz: Rozliczenie (doc, 70 KB)Pobierz: Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach (pdf, 152 KB) Pobierz: Załączniki nr 1-3 poręczycieli (pdf, 416 KB) Pobierz: Załącznik nr 4 - Formularz o pomocy publicznej (pdf, 433 KB) Pobierz: Załącznik nr 5 - prowadzona dział.. Załącznik 16 oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej (.docx 44.94kB) 2020-02-25.oświadczenie o pomocy de minimis - dotacja z UP [pdf] zgoda na przetwarzanie danych osobowych - dotacja z UP [pdf] oświadczenie poręczyciela - dotacja z UP [pdf] list intencyjny [pdf] DOKUMENTY DO KRS Zakładanie fundacji..

Zał 15 Oświadczenie zgody małżonka poręczyciela.

Suma miesięcznych dochodów netto wszystkich osób poręczających powinna stanowić co najmniejOŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z którym "Kto składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy - zeznaje nieprawdę(data i czytelny podpis poręczyciela składającego oświadczenie) Potwierdzam własnoręczność podpisu poręczyciela: .. (data i czytelny podpis pracownika PUP) Informacja o przetwarzaniu danych osobowychdane porĘczyciela: niniejsze oŚwiadczenie skŁadam pod rygorem odpowiedzialnoŚci za szkodĘ spowodowanĄ faŁszywym oŚwiadczeniem.. Załącznik 3 wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium rzeczypospolitej polskiej (.docx 20.25kB) 2020-02-25. główny formularz KRS-W20 wzór [doc] załącznik KRS-WK do zgłoszenia zarządu [doc]Title: Oświadczenie poręczyciela Author: PUP Last modified by: Ewa Kurek Created Date: 2/25/2021 9:14:00 AM Company: PUP_OSTRZESZOW Other titlesOświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach Do wniosku Pani/Pana .. 18 Oświadczenie poręczyciela o dochodach.. ja (imiĘ i nazwisko) zamieszkaŁy(a) (adres) zameldowany(a) (adres) adres do korespondencji (adres) peselOświadczenie poręczyciela Ja niżej podpisany(a)..

oświadczam, iż:Pobierz: Oświadczenie poręczyciela zał.

POBIERZ.. 14 Oświadczenie zgody małżonka UP.. W tym przypadku poręczycielem jest osoba, która zabezpiecza ewentualny zwrot środków, gdy warunki umowy nie zostaną spełnione.Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy (doc, 47 KB) Oświadczenie poręczyciela (doc, 60 KB) Formularz de minimis.pdf (pdf, 1630 KB) Zgłoszenie krajowej oferty pracy (doc, 125 KB) Rozliczenie - zestawienie kwot wydatkowanych w ramach otrzymanej refundacji (doc, 77 KB)Pobierz: Oświadczenie poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą (pdf, 92 KB) Pobierz: Wniosek o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (2021-01-27) (pdf, 1369 KB)Zał.. 17 Zaświadczenie zakładu pracy o wysokości dochodu Poręczyciela.. (pdf, 132 KB) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS 2021)Pobierz: Oświadczenie poręczyciela (pdf, 178 KB) Pobierz: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy (pdf, 445 KB) Pobierz: Kryteria określające zasady przydzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (pdf, 5399 KB)Pobierz: Oświadczenie kwartalne o zatrudnieniu w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.doc (docx, 15 KB) Pobierz: Oświadczenie dla poręczyciela (doc, 36 KB) Pobierz: Zgłoszenie krajowej oferty pracy (docx, 82 KB) Pobierz: Klauzula informacyjna dla przedsiębiorców i pracodawców (docx, 20 KB)Pamiętaj o tym, że tak przygotowane oświadczenie musi być podpisane przez poręczyciela..

- współmałżonek poręczyciela (pdf, 285 KB) Pobierz: Dok.

1a (pdf, 449 KB) Pobierz: Oświadczenie współmałżonka poręczyciela zał.

1b (pdf, 205 KB) Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pdf, 420 KB)Oświadczenie poręczyciela - załącznik do wniosku: 26-08-21 12:16: 25.32KB: pobierz pobierz plik DOCX: Oświadczenie poręczyciela - załącznik do wniosku - rozmiar: 25.32KB: Załaczniki do wniosku nr 2 - dla beneficjentów pomocy de minimis.doc: 26-08-21 12:16: 41.5KB:2020-02-25.. To bardzo często musisz udowodnić posiadanie ruchomości lub nieruchomości o szacunkowej wartości 130% wnioskowanej kwoty dotacji.Pobierz: Oświadczenie poręczyciela-załącznik nr 2 (pdf, 71 KB) Pobierz: Druk dot.. Jeśli decydujesz się na ten rodzaj zabezpieczenia dotacji z PUP.. 16 Oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt