Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola doc

Pobierz

Nazwisko i imię ojca, opiekuna prawnego dziecka.Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola _____ Plewiska, dnia _____ (imię i nazwisko rodzica) _____ (adres zamieszkania) _____ (telefon) UPOWAŻNIENIE stałe .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z. doc zz.. Nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego.. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych w celu realizacji upoważnienia do odbioru dziecka, udzielonego mi przez rodziców/opiekunów dziecka.. 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa .Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola Author: blaszczak Last modified by: Użytkownik systemu Windows Created Date: 6/15/2020 1:14:00 PM Company: Wydawnictwo Forum Sp.. 4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z okresem kształcenia dziecka w oddziale przedszkolnym.. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA.. Upoważniam/y do odbioru z przedszkola mojego/naszego dziecka: imię i nazwisko dziecka.. Oświadczenie: .Poniżej do pobrania druki upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola.. Żytniej 71. w roku szkolnym 2020/2021 od …………….. Upoważnienie jest ważne do odwołania.niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka ze przedszkola/szkoły, w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dziecka w szkole, wynikającego ze statutu jednostki i z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.Oświadczenie-upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola; 2..

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.

(Imię i nazwisko dziecka) z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2 Jednocześnie oświadczamy (oświadczam), że upoważnione osoby zapewnią dziecku pełne bezpieczeństwo oraz że wraz z chwilą odbioru z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego biorą na siebie odpowiedzialność za dziecko.. OŚWIADCZENIE.. Kronika, Ogłoszenia; Szanowni Państwo, Prosimy o wydrukowanie i dostarczenie do przedszkola wypełnionego oświadczenia-upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola.. 5 stycznia 2020 8 września 2019.. Przypominamy, że dla każdej upoważnionej osoby należy wypełnić załącznik nr 1.. Title.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA.. z Przedszkola nr 172 w Warszawie przy ul.. Nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego .. (miejscowość i data) (czytelny podpis matki) (czytelny podpis ojca) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - .Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru z przedszkola przez wskazaną wyżej osobę.. .………………………………….. podpis osoby wyrażającej zgodęUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA z Przedszkola nr 238w Warszawie w roku szkolnym …………….……… , lub w okresie od …………….… do …………….… .. Warszawa, dnia ………………………..

Oświadczenie-upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.

z o.o. Other titles: Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkolaZgodnie z art. 25 ustawy danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 poz. 922) dyrektor przedszkola informuje: Administratorem danych osobowych stanowiących zbiór o nazwie "upoważnienia do odbioru dzieci" jest Przedszkole nr 9 w Piasecznie ul. Przesmyckiego 100/101.Upoważnienie ważne jest w roku szkolnym 2018/2019.. …………………………………….. (miejscowość i data) (czytelny podpis matki) .. (czytelny podpis ojca) Klauzula dla osób upoważnionych do odbioru dzieckaPubliczne Przedszkole nr 8 im.. Panią/Pana:.. imię i nazwisko osoby upoważnionej.Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru z przedszkola przez wskazaną wyżej osobę.. Upoważniam/-y do odbioru mojego/naszego dziecka ………………………………….…………….….. (imię i nazwisko dziecka)UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Upoważniam …………………………………………………………………………………………………..

W załączeniu poniżej upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru ze szkoły przez wskazaną wyżej osobę.. (data, miejscowość) .. (czytelny podpis rodzica lub opiekuna) .JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA W dniu ……….…… upoważniam Panią/Pana ………………………………….. legitymującą się dokumentem tożsamości .…………….……………………….. do odbioru z przedszkola mojego dziecka …………….……………….……….upoważniam do odbierania mojego dziecka ……………………………………………….. z przedszkola przez następujące osoby: Lp.. Wrz.. 3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania zgody na odbiór dziecka z oddziału przedszkolnego.. Wejść .. Upoważnienie do odbioru załącznik do upoważnienia do odbioru z przedszkolaRekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola Funkcjonowanie przedszkola w okresie pandemii - od 1 września 2020 r.Upoważnienie do odbioru dziecka.. Upoważnienie.. IM " KRASNALA HAŁABAŁY" W BEŁCHATOWIE (nazwa przedszkola) Do odbioru ……………………………………………………………………………………….….. (imię i nazwisko dziecka) z Przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 upoważniam/-y następujące osoby: Osoby pełnoletnie* ……………………………………..

Upoważniam/-y do odbioru mojego/naszego dziecka.

Wypełnione druki prosimy dostarczyć nauczycielom grup 1 września.. (imię i nazwisko dziecka) Panią/Pana ….…………….….……….….………… ……….………….… …….………….……….Załącznik nr 6 do Karty Zapisu Dziecka do Publicznego Przedszkola w Drezdenku.. z o.o. Other titles: Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkolaUpoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Nr dowodu osobistego Telefon kontaktowy Stopień pokrewieństwa 1Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola S t r o n a | 1 Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola Nazwisko i imię matki/opiekuna prawnego .. Jeżeli rodzic lub opiekun prawny che wycofać upoważnienie, to jest obowiązany zgłosić ten fakt wychowawcy grupy.. Upoważniam/my wymienioną poniżej osobę w roku szkolnym 2021/2022 do przyprowadzania/odbierania dziecka …………………….Nazwisko i imię ojca /prawnego opiekuna dziecka.. w. WARSZAWIE.. Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru z przedszkola przez wskazaną wyżej osobę.. (miejscowość i data).. (czytelny podpis matki).. (czytelny podpis ojca) Upoważnienie do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego w Wysocicach2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.. OŚWIADCZENIE Upoważniam/my wymienione poniżej osoby w roku szkolnym 2020/2021 do odbierania dziecka …………………….. (imię i nazwisko dziecka)do odbioru mojego dziecka .. (imię i nazwisko dziecka) uczęszczającego do Przedszkola Gminnego w Rogowie.. do 31.08.2021 lub jednorazowo w dniu …………….… .. Upoważnienie ważne jest od ………………….r.. do ………………….. r. Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru z przedszkola przez wskazaną wyżej osobę.. Przedszkola nr 253 "Akademia Pana Kleksa".. Załączniki.. Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru z przedszkola przez wskazaną wyżej, upoważnioną osobę.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 7..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt